25. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละภูมิภาค

ข้อมูลตัวชี้วัด “การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละภูมิภาค”

ใน พ.ศ. 2561 พบว่า ภาคเหนือมีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด 38,533,429 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.17 ของพื้นที่ภาค รองลงมา คือ ภาคตะวันตกมีพื้นที่ป่าไม้ 20,108,514 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.08 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ป่าไม้ 15,750,099 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.03 ของพื้นที่ภาค ภาคกลาง มีพื้นที่ป่าไม้ 12,163,870 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.37 ของพื้นที่ภาค ภาคใต้มีพื้นที่ป่าไม้ 11,207,229 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.28 ของพื้นที่ภาค และภาคตะวันออกมีพื้นที่ป่าไม้ 4,725,162 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.93 ของพื้นที่ภาค ตามลำดับ
เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ใน พ.ศ. 2561 กับ พ.ศ. 2560 พบว่า ภูมิภาคที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.07 1.04 0.28 0.60 และ 0.02 ตามลำดับ ในขณะที่ ภาคเหนือมีพื้นที่ป่าไม้ลดลง ร้อยละ 0.06

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละภูมิภาค พ.ศ. 2560-2561

 

ที่มา: กรมป่าไม้ (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562